telefonisch contact 075-61711992-A Financien - Overblijfbudget

 

Extra financien voor TSO

Extra financien voor de TSO (oktober 2007)
De Scholingsgelden
Scholen in het primair onderwijs hebben dit jaar massaal subsidies aangevraagd voor de scholing van overblijfmedewerkers. In vergelijking met voorgaande jaren is er sprake van nog meer aangevraagde korte cursussen en beroepsgerichte opleidingen.
Er was slechts een beperkt budget beschikbaar, waardoor niet alle aanvragen konden worden toegekend en er ook een reeks van aanvragen slechts gedeeltelijk werden toegekend.

In mei 2008 en mei 2009 kan door de besturen van de scholen weer een aanvraag worden in gediend voor deze subsidie.
Het advies: ga daarmee nu al aan de slag. Zorg dat de aanvraag helemaal is voorbereid, dan kan je de aanvraag zo snel mogelijk indienen, meteen als de termijn geopend wordt ( meestal in de maand mei). Wie snel aanvraagt, heeft ook de beste kansen dat de subsidie wordt toegekend.


Het Overblijfbudget
Op 29 december 2005 is naar alle besturen een schrijven verstuurd door het ministerie van onderwijs met als onderwerp: een extra financiële impuls voor de tussenschoolse opvang. Vanaf 1 januari 2006 wordt er jaarlijks een extra overblijfbudget ter beschikking gesteld aan de scholen.
Dit leidde in het kalenderjaar tot een bedrag 18,89 per leerling voor de school ( voor alle leerlingen).
In het kalender jaar 2007 bedraagt dit bedrag 22,20 per leerling en ook in de volgende kalenderjaren worden deze bedragen uitgekeerd.

In de brief van de minister wordt vermeld dat dit geld besteed kan worden aan de knelpunten binnen de tso. Bijvoorbeeld het aanstellen van een overblijfcoördinator, cursussen voor overblijfkrachten, aanschaf speelgoed, enz..

Voor navraag over de besteding van deze middelen op de school, kan het beste door de overblijfkrachten de medezeggenschapsraad van de school worden ingeschakeld. De raadsleden (ouders en leerkrachten) hebben via het recht van initiatief de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur/de directie van de school over de besteding van deze gelden.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de besteding van het overblijfbudget (zie artikel 13 f van de WMS de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang– Wet Medezeggenschap Scholen).

Ed van Veen (trainer tussenschoolse opvang)


Artikel geplaatst in overblijfmagazine van het Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang.( IOS)

 

 

 Stuur uw mail naar: e.c.vanveen@chello.nl | Laatst bijgewerkt: 10 januari 2020| Website created by: (c) 2000-2020 C.J. van Veen te Amsterdam